شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :جواد گلزار

آژانس عکس همشهری

ترافیک روان در اولین روز مهر

امروز شنبه ۱ مهرماه ، از ساعات اولیه صبحگاهی در روز اول مهر همراه با بازگشایی مدارس اتوبان های اشرفی اصفهانی ،نیایش ، یادگار امام ره و چمران از ترافیک روان و نیمه سنگین برخوردار بودند.