سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :داود قهردار

آژانس عکس همشهری

چهارشنبه سوری در تهران

مردم تهران در شب آخرین چهارشنبه سال بنا بر یک رسم دیرین به آتش بازی پرداختند.