شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

سرویس : زیست بوم

عکاس :عبدالله صفا / همدان

آژانس عکس همشهری

مزارع شهر کرفس

کرفس شهری از توابع دهستان درجزین علیا بخش قروه درجزین در استان همدان است که تا سال گذشته روستا بود و هیأت وزیران در جلسه ۰۱/ ۱۱/ ۱۳۹۶ بنا به پیشنهاد وزارت کشور با تبدیل روستای کرفس به شهر موافقت کرد. اکثر مردم این شهر به کشاورزی و دامپروری اشتغال دارند.