دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :حسین اینانلو

آژانس عکس همشهری

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت