سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :حسین تهرانی

آژانس عکس همشهری

نمایش محیطی «نقطه رهایی»