چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :مسعود خامسی پور

آژانس عکس همشهری

بوسه بر زندگی

بارقه‌های زندگی همچنان در نگاهشان جاری است؛ اگرچه سهمشان اندک است. امیدوار و بی‌انتظار چشمانشان به هیچ دری دوخته نشده است تا وزیر یا مسئولی رنج سخت زیستن را برایشان هموارتر کند. آنها دل به زندگی دارند و زندگی دل به آنها. نباید آنها را تلخ دید. آنان قهرمانان زندگی هستند؛ قهرمان و تنها و سخت رنجور.