شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :حامد خورشیدی

اعزام تیم های پزشکی ویزیت رایگان به محله هرندی