دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :حامد خورشیدی

آژانس عکس همشهری

نرده ها ماندند!

نرده‌های چهار‌راه ولیعصر پس از تجمع دیروز ۱۲گروه مردمی باز هم برداشته نشدند. این نرده‌ها اگرچه نماد خودرومحوری در پرترددترین تقاطع تهران محسوب می‌شوند، اما هنوز هستند مدیرانی که نخواهند تردد پیادگان در پایتخت آسان شود