شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :مهدی بیات

آژانس عکس همشهری

ضیافت افطار انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران