سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :حسین طهرانی

جلسه شورای شهر تهران با حضور شهردار تهران