یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :پناهپور _ رستمی

آژانس عکس همشهری

بهره برداری از پروژه‌های مدیریت شهری در اراضی عباس آباد