شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸

سرویس : استان ها

عکاس :محمد مرادی

مسجد نصیرالملک شیراز معروف به مسجد صورتی