دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸

سرویس : استان ها

عکاس :حامد خورشیدی

آژانس عکس همشهری

گلشهر؛ کابلی کوچک در ایران

در نقشه گشهر است اما به کابل‌شهر معروف شده؛محتصاتی از حاشیه شرقی شهر مشهد که اهالی آن می‌گویند روی هم رفته با روستاهای اطراف ده‌ها هزار مهاجر افغانستانی دارد.نسبت جمعیت ایرانی‌ها به افغانستانی‌ها 10 به 100 است؛ مهاجران این شهرک را مثل خاک خود می‌دانند؛سرزمینی کوچک ، آرام و بی حاشیه.