دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :مونا عادل

سی و دومین دوره ملی نمایشگاه صنایع دستی