سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :منا عادل

رونمایی از سردیس علیرضا افشار در فرهنگسرای رسانه