یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :منا عادل

آژانس عکس همشهری

نمایشگاه نقاشی کودکان تهران با عنوان "شهری که من دوست دارم"