چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :حامد خورشیدی

آژانس عکس همشهری

همایش و نمایشگاه ساختمان پایدار

چهارمین همایش و نمایشگاه ملی« ساختمان پایدار ، مصرف بهینه انرژی» با حضور پیروز حناچی در محل نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران (بوستان گفتگو) افتتاح شد.