اخبار مربوط به کلیدواژه عكاس امير پناهپور  تعداد نتایج  ۱۹
مدرسه‌های به گل نشسته
مدرسه‌های به گل نشسته
مراسم شیرخوارگان حسینی در تهران
مراسم شیرخوارگان حسینی در تهران
پویش سه شنبه های بدون خودرو
پویش سه شنبه های بدون خودرو
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
موزه جنگ ، خانه تیمورتاش
موزه جنگ ، خانه تیمورتاش
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر
جلسه شورای شهر
بازگشت شیر ایرانی پس از ۸۰ سال به ایران
بازگشت شیر ایرانی پس از ۸۰ سال به ایران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جشنواره تاکسیرانی با حضور شهردار تهران
جشنواره تاکسیرانی با حضور شهردار تهران
نشست خبری علی اعطا ، سخنگوی شورای شهر تهران
نشست خبری علی اعطا ، سخنگوی شورای شهر تهران
کنفرانس بین المللی حفاظت از میراث قرن بیستم از منظر معماری
کنفرانس بین المللی حفاظت از میراث قرن بیستم از منظر معماری