اخبار مربوط به کلیدواژه عكاس حسين تهرانی  تعداد نتایج  ۹
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
 خسارت آتش سوزی به بافت تاريخی ميدان حسن آباد
خسارت آتش سوزی به بافت تاریخی میدان حسن آباد
آتش سوزی در میدان حسن‌آباد
آتش سوزی در میدان حسن‌آباد
سومین روز نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
سومین روز نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران