اخبار مربوط به کلیدواژه عليرضا دبير  تعداد نتایج  ۱۴
انتصابات فدراسیون کشتی
انتصابات فدراسیون کشتی
مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی
مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای اسلامی شهر تهران
جلسه شورای اسلامی شهر تهران
جلسه شورای اسلامی شهر تهران
جلسه شورای اسلامی شهر تهران
جلسه شورای اسلامی شهر تهران
جلسه شورای اسلامی شهر تهران
جلسه علنی شورای شهر تهران
جلسه علنی شورای شهر تهران
جلسه علنی شورای شهر تهران
جلسه علنی شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران با حضور دکتر قالیباف
جلسه شورای شهر تهران با حضور دکتر قالیباف
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
جلسه علنی شورای شهر تهران
جلسه علنی شورای شهر تهران