اخبار مربوط به کلیدواژه نمايش  تعداد نتایج  ۲۲۸
نمایشنامه خوانی مشنگ‌ها درپلاتو ۹۷
نمایشنامه خوانی «مشنگ‌ها» درپلاتو ۹۷
نمایش «مده آ»
نمایش «مده آ»
نمایش «شوبیل»
نمایش «شوبیل»
نمایش «آوازه خوان خیابان‌های منهتن»
نمایش «آوازه خوان خیابان‌های منهتن»
نمایشواره «کوچه‌های بنی‌هاشم»
نمایشواره «کوچه‌های بنی‌هاشم»
نمایش «تبرئه»
نمایش «تبرئه»
نمایش « خانه برناردا آلبا »
نمایش « خانه برناردا آلبا »
نمایش « نگهبانان »
نمایش « نگهبانان »
نمایش «خنکای ختم خاطره»
نمایش «خنکای ختم خاطره»
نمایش «طناب»
نمایش «طناب»
نمایش «بازیافتی‌ها»
نمایش «بازیافتی‌ها»
نمایش «پرومته / طاعون»  به کارگردانی شهاب آگاهی
نمایش «پرومته / طاعون»