اخبار مربوط به کلیدواژه جشن تصوير سال  تعداد نتایج  ۷
 آیین پایانی شانزدهمین جشن تصویر سال برگزار شد
آیین پایانی شانزدهمین جشن تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر برگزار شد

فراخوان 
شانزدهمین جشن تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر
فراخوان شانزدهمین جشن تصویرسال و جشنواره فیلم تصویر
اختتاميه پانزدهمين جشن تصوير سال در خانه هنرمندان
اختتامیه پانزدهمین جشن تصویر سال در خانه هنرمندان
پانزدهمین جشن تصویر سال
پانزدهمین جشن تصویر سال
اختتامیه جشن تصویر سال
اختتامیه جشن تصویر سال
کنفرانس خبری دوازدهمین جشن تصویر سال
فراخوان چهاردهمین سال برگزاری جشن تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر
کنفرانس خبری دوازدهمین جشن تصویر سال
کنفرانس خبری دوازدهمین جشن تصویر سال